ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


นายจิรพงษ์ โลพิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายโชคชัย รักญาติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางส้มไทย ศิริเมร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวปณิชา สมุทรสารันต์
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด

Nykanen Janne Ilmari
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Matthew Patrick
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิตติธัช ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Rachelann Pasman
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Christine Hermo Villanueva
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศรีสุนีย์ ทองทับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายชาติชาย เย็นกาย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นายจุมพร สาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสาธร พบรักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายใช้เฮง ประเสริฐสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายชูศักดิ์ พลพักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นางสาวอุทุมพร สังข์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายอณุสิทธิ์ ธนูศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)ณัฐสินี โอวาท
เจ้าหน้าที่ งานการเงินอุ๊ ปัดสี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจันทิมา จุลเขต
เจ้าหน้าที่ งานการเงินสุปรียนันท์ ปัจฉานุกูล
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีบุษกร พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวณภัทร พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลกรรณิศา ศรีแสง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมชาย สมจิตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายทวีศักดิ์ อ่อนทุ่งนา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายธานินทร์ กาลปักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพงพิศ พรมพานิช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมโชค ทองเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายชาติชัย จู่มา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

DONNA BELLE PANGILINAN
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMr.ANDREW A. SMILEY
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ

aaaa
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก