ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางบำเพ็ญ สามัคคี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารฯ

นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุนางษมาพร เอี่ยมโอภาส
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางอรอุมา แดงมณีกุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุลัดดา บุญมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางกุสุมา ปิ่นสุภา
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางอรสา โรยภิรมย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางนิลุบล น้ำเงิน
หัวหน้างาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกศินี เสวกวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเสาวภา ไล้ทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางจรรยา จรเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางกองแก้ว ลอวิดาล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

Mr.Jose Cer Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธัญญา เพชรมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจันทิมา สำราญอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขายการตลาดนางรัตนา แก้วใจดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรัชนก พรหมมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารฯ

นางสาวจันทิมา ชัยมานะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวธนาภรณ์ นุชเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางยุพเยาว์ เงินทองรัตนกุล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวจินตนา จิตรอักษร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงค์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิลรัตน์ เรืองศรี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวทิภากรณ์ เทศสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเรียม ทั่งสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวรุ่งอรุณ นุชยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นางภลิตา กลับวิหค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว