ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเน‚เธ—เธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิมิตร ศรียาภัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางณัฐวรรณ แสงสวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางวรรษยา บุญนรากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขายการตลาดนางพรทิพย์ โตสถาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสิรีพร เส็นติหยะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางพิมสิริ อู่มาลา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
หัวหน้างาน งานการเงินนางปนัดดา โชติกวนิช
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวจีรา แกล้วกล้า
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางจุฑาพร ทองรอด
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางภาวินี เดชโชติ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจีรภา นาคนิยม
หัวหน้างาน งานปกครองนางศิริรัตน์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางกชกร ถึงวิสัย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววิญญู บุญเดช
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางจิราภร อเนกศุภพล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางกิจจา สนทมิโน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวรัชดา อัจจิมากุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาริสา ทวี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกานดา พรหมจรรย์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางพิสมัย นวลจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางจุรีย์ ศศิสนธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯนางจุฑาพร ทองใหม่
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บัลย์ญิน ตราชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว