ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
46

• ชาย
25

• หญิง
94

รวม
165


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
87


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
20

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
17

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
13

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
10

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
53

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางณัฐวรรณ แสงสวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายโชคชัย รักญาติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจุฑาพร ทองรอด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอรสา โรยภิรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนิลุบล น้ำเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกศินี เสวกวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศิริรัตน์ เสวรันต์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางภาวินี พรหมบางญวน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาริสา ทวี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Nykanen Janne Ilmari
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Jose Cer Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธัญญา เพชรมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Matthew Patrick
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิตติธัช ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จีรนันท์ แก้วชลคราม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Rachelann Pasman
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Christine Hermo Villanueva
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์