ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
30

• หญิง
91

รวม
124


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
54

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
9

• แผนกวิชาการขายการตลาด
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาอาหารฯ
5

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
21

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
18

• งานปกครอง
20

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12

• งานครูที่ปรึกษา
12

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางปาริสา ทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนางสาวเกศินี เสวกวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางณัฐวรรณ แสงสวี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางภาวินี พรหมบางญวน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางศิริรัตน์ เสวรันต์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวมณีรัตน์ สิทธิยากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายอภิชาติ อินทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวสุธัญญา เพชรมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายธนายุทธ เเสงประดิษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายอรรถวิทย์ รอดทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายพีรวิชญ์ แก้วประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวชญาณ์นินท์ สีมาชัยสิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางรจณาภรณ์ ชตานเซล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยMiss FRANCES CLAIRE BONDOC
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ครูอัตราจ้างMr.Jose Cer G. Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการLaarnie Alberto Jose
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วีรยา ศรียาภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายธนณัฐ แสงสวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายธนัช เจียมวิจิตรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr. Jomar Hofilena Montanez
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์