ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
46

• ชาย
25

• หญิง
94

รวม
165


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
87


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
20

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
17

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
13

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
10

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
53

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

งานความร่วมมือ


นางจุฑาพร ทองรอด
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางพรทิพย์ โตสถาน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางบำเพ็ญ สามัคคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางวรรษยา บุญนรากร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางนิลุบล น้ำเงิน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางณัฐวรรณ แสงสวี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือNykanen Janne Ilmari
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMr.Jose Cer Bundalian
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMr.Matthew Patrick
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือDONNA BELLE PANGILINAN
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMiss Christine Hermo Villanueva
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMr.ANDREW A. SMILEY
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ