ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
30

• หญิง
91

รวม
124


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
54

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
9

• แผนกวิชาการขายการตลาด
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาอาหารฯ
5

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
21

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
18

• งานปกครอง
20

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12

• งานครูที่ปรึกษา
12

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานปกครองหัวหน้างานนายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวจินตนา จิตรอักษร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงานนางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวจีรภา นาคนิยม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางจุฑาพร ทองใหม่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางอรอุมา แดงมณีกุล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางจรินทร์ยา ยวงนาค
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุลัดดา บุญมี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางจิตรวรรณ แก้วสิงห์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายอภิชาติ อินทรัตน์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูวราภรณ์ ชำนาญการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายอาทิตย์ เกิดเขาทะลุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนางสาวประภาพร ฤทธิมาศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายอรรถนันท์ บัวจีน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายธนายุทธ เเสงประดิษ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายอรรถวิทย์ รอดทอง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางวิชญา ทองตากรณ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย