ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธกเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ


นางอรอุมา แดงมณีกุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุษกร พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพรทิพย์ โตสถาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางกองแก้ว ลอวิดาล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางภลิตา กลับวิหค
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางรัตนา แก้วใจดี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารัชนก พรหมมิตร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาบัลย์ญิน ตราชู
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจันทิมา สำราญอินทร์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายกิตติธัช ศรีทอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา