ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เนเธ™เธฐเนเธ™เธงเธญเธฒเธŠเธตเธžเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธซเธฒเธ‡เธฒเธ™


นางศิริรัตน์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงค์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

เยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางพรทิพย์ โตสถาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวกานดา พรหมจรรย์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสิรีพร เส็นติหยะ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวจีรา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน