ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
45

• ชาย
27

• หญิง
96

รวม
168


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
87


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• แผนกวิชาการบัญชี
11

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาการขายการตลาด
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
6

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
19

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
43

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานนางปาริสา ทวี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวธัญลักษณ์ ใจตรง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงานนางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางกองแก้ว ลอวิดาล
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางวรรษยา บุญนรากร
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางภลิตา กลับวิหค
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางกชกร ถึงวิสัย
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายอภิชาติ อินทรัตน์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา