ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
30

• หญิง
91

รวม
124


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
54

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
9

• แผนกวิชาการขายการตลาด
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาอาหารฯ
5

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
16

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
18

• งานปกครอง
18

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนหัวหน้างานวราภรณ์ ชำนาญการ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่นางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงานนางจุฑาพร ทองใหม่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางสาวดวงเนตร เกษอุดม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางปาริสา ทวี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางจิตรวรรณ แก้วสิงห์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวจริยา จันทร์แดง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายอรรถนันท์ บัวจีน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย