ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธžเธดเน€เธจเธฉเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธŠเธธเธกเธŠเธ™


นางสาวสุลัดดา บุญมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางกิจจา สนทมิโน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางพรทิพย์ โตสถาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวกานดา พรหมจรรย์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางจิราภร อเนกศุภพล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางจุฑาพร ทองใหม่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางรัตนา แก้วใจดี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน