ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
81

• ชาย
23

• หญิง
96

รวม
200


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
118


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
11

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
17

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
15

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
84

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางจิราภร อเนกศุภพล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สุมินตรา น้อยวรรณา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางพรทิพย์ โตสถาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางบำเพ็ญ สามัคคี
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางวรรษยา บุญนรากร
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางณัฐวรรณ แสงสวี
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวจันทิมา สำราญอินทร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา