ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
43

• ชาย
24

• หญิง
95

รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
86


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
9

• แผนกวิชาการขายการตลาด
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาอาหารฯ
6

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
9

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
21

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14

• งานปกครอง
23

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
12

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
37

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานนางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่นายเจษฎา ตันยุชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวณภัทร พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนเพื่อนฤดี ส่งท่ามะพลา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงานนายสุวิทย์ เสวรันต์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางจิราภร อเนกศุภพล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนรัชนก พรหมมิตร
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนอาทิตย์ เกิดเขาทะลุ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนพงค์ยุทธ อุดมศักดิ์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนอรรภนันท์ บัวจีน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนปณิชา สมุทรสารันต์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน