ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
38

• ชาย
23

• หญิง
96

รวม
157


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
74


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃเธ—เธฑเน‰เธ‡เธซเธกเธ”


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิมิตร ศรียาภัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายจิรพงษ์ โลพิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางณัฐวรรณ แสงสวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางบำเพ็ญ สามัคคี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางวรรษยา บุญนรากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขายการตลาดนางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารฯนางพรทิพย์ โตสถาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสิรีพร เส็นติหยะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางพิมสิริ อู่มาลา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
หัวหน้างาน งานการเงินนางปนัดดา โชติกวนิช
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุนางษมาพร เอี่ยมโอภาส
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวจีรา แกล้วกล้า
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางจุฑาพร ทองรอด
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางภาวินี พรหมบางญวน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจีรภา นาคนิยม
หัวหน้างาน งานปกครองนางอรอุมา แดงมณีกุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางศิริรัตน์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางกชกร ถึงวิสัย
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววิญญู บุญเดช
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวสุลัดดา บุญมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางจิราภร อเนกศุภพล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางกุสุมา ปิ่นสุภา
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางอรสา โรยภิรมย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางนิลุบล น้ำเงิน
หัวหน้างาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

นายโชคชัย รักญาติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางกิจจา สนทมิโน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวรัชดา อัจจิมากุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกศินี เสวกวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาริสา ทวี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเสาวภา ไล้ทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางส้มไทย ศิริเมร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางจรรยา จรเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกานดา พรหมจรรย์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางพิสมัย นวลจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวปณิชา สมุทรสารันต์
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาดนางกองแก้ว ลอวิดาล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางจุรีย์ ศศิสนธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯนางจุฑาพร ทองใหม่
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Nykanen Janne Ilmari
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Jose Cer Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธัญญา เพชรมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Matthew Patrick
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิตติธัช ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Rachelann Pasman
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Christine Hermo Villanueva
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจันทิมา สำราญอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขายการตลาดนางรัตนา แก้วใจดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศรีสุนีย์ ทองทับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรัชนก พรหมมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารฯบัลย์ญิน ตราชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายชาติชาย เย็นกาย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นายจุมพร สาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสาธร พบรักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายใช้เฮง ประเสริฐสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายชูศักดิ์ พลพักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นางสาวจันทิมา ชัยมานะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอุทุมพร สังข์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายอณุสิทธิ์ ธนูศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาววศินี คงนาสร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรณัฐสินี โอวาท
เจ้าหน้าที่ งานการเงินอุ๊ ปัดสี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจันทิมา จุลเขต
เจ้าหน้าที่ งานการเงินจิราพร รัตนทวี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวธนาภรณ์ นุชเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางยุพเยาว์ เงินทองรัตนกุล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณเพื่อนฤดี ส่งท่ามะพลา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวจินตนา จิตรอักษร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครองบุษกร พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงค์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิลรัตน์ เรืองศรี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาธัญลักษณ์ ใจตรง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวทิภากรณ์ เทศสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสุมินตรา น้อยวรรณา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเรียม ทั่งสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวรุ่งอรุณ นุชยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณภัทร พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายเจษฎา ตันยุชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนอัญชริดา มวลน้อย
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมชาย สมจิตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายทวีศักดิ์ อ่อนทุ่งนา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายธานินทร์ กาลปักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพงพิศ พรมพานิช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมโชค ทองเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายชาติชัย จู่มา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางภลิตา กลับวิหค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

DONNA BELLE PANGILINAN
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMr.ANDREW A. SMILEY
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ

aaaa
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก