ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
36

• ชาย
22

• หญิง
95

รวม
153


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
36

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
8

• แผนกวิชาการขายการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาอาหารฯ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
18

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิมิตร ศรียาภัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายจิรพงษ์ โลพิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Nykanen Janne Ilmari
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Jose Cer Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Matthew Patrick
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิตติธัช ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์บัลย์ญิน ตราชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายสาธร พบรักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายชูศักดิ์ พลพักดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นายอณุสิทธิ์ ธนูศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นายเจษฎา ตันยุชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายธานินทร์ กาลปักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมโชค ทองเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

Mr.ANDREW A. SMILEY
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ

aaaa
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก