ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
31

• หญิง
87

รวม
126


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
53


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
6

• แผนกวิชาการขายการตลาด
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
11

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาอาหารฯ
5

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11

• งานปกครอง
19

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
9

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
13

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการดร.ณรงค์ แก้วสิงห์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายจิรพงษ์ โลพิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายพัฒนกิจ วงค์ลาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนกนางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวจีรภา นาคนิยม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางกชกร ถึงวิสัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครูนางสาวดวงเนตร เกษอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูนางปาริสา ทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวสุกัญญา เเก้วเพ็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครู เชี่ยวชาญนางนิลุบล น้ำเงิน
หัวหน้างาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางทัศนัย วิเศษสิทธิ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางกุสุมา ปิ่นสุภา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางณัฐวรรณ แสงสวี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางภาวินี พรหมบางญวน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางอรอุมา แดงมณีกุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางจรินทร์ยา ยวงนาค
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางพิมสิริ อู่มาลา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุลัดดา บุญมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวสุธัญญา เพชรมณี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครูผู้ช่วยนางศิริรัตน์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวจีรา แกล้วกล้า
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางสาวมณีรัตน์ สิทธิยากร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางจุฑามาส รัตนะพันธ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางจิตรวรรณ แก้วสิงห์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวสาริษา โรยทองคำ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วยนายธนายุทธ เเสงประดิษ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวจันทิมา สำราญอินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสุจิรา มาแก้ว
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางสาวปณิชา สมุทรสารันต์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูประจำนางจุฑาพร ทองรอด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครู ชำนาญการนางอรสา โรยภิรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครู ชำนาญการนางปนัดดา โชติกวนิช
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางวรรษยา บุญนรากร
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวเกศินี เสวกวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครู ชำนาญการนางจุฑาพร ทองใหม่
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายอภิชาติ อินทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวราภรณ์ ชำนาญการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาวประภาพร ฤทธิมาศ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนริศรา ปทะวานิช
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายฐปนวรรธณ์ ประพฤติ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายอรรถนันท์ บัวจีน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนายอรรถวิทย์ รอดทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายพีรวิชญ์ แก้วประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวจิราพร ศิริภิรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
ครูอัตราจ้างMr.Jose Cer G. Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูนางสาวกันต์ณภัทร แก้วชลคราม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูMr. Pavel Pavich Golovnev
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวจริยา จันทร์แดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวศิริยาภรณ์ หนูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนายอาทิตย์ เกิดเขาทะลุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนวีรยา ศรียาภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครูนางสาวดรุณี รอดจินดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูMiss Laarnie Alberto Jose
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือMr. Jomar Hofilena Montanez
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่นางสาวเรียม ทั่งสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางจิราพร รัตนทวี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวทิภากรณ์ เทศสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวจินตนา จิตรอักษร
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางยุพเยาว์ เงินทองรัตนกุล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจันทิมา ชัยมานะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายเจษฎา ตันยุชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชาติชัย จู่มา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวรุ่งอรุณ นุชยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายสมโชค ทองเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวณภัทร พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวอุ๊ ปัดสี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายสาธร พลรักดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายใช้เฮง ประเสริฐสกุล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายชูศักดิ์ พลรักดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเพื่อนฤดี ส่งท่ามะพลา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวธัญลักษณ์ ใจตรง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาววาโย พงษาวดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวพรทิพย์ สิทธิศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นายทวีศักดิ์ สืบเสาะจบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนัฐกร อ่อนทุ่งนา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวณัฐริกา มากศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอัญชลีพร จิตบรม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวกนกกาญจน์ กุลีช่วย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายศรายุทธ วัดนครใหญ่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)อวิรุทธ์ แย้มโสพิศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอุไรวรรณ เทศพุก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินฉวีวรรณ เรืองจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)ปภาวดี ชูภู่
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวมนปริยา ศิลปสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวพิมพ์นภา สุยไสย์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชลากร วิริยะมานนท์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายปิยะ รัตนภักดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายจุมพร สาดศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพงพิศ พรมพานิช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวรัชนก พรหมมิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวธนพร งอกคำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงานนางภลิตา กลับวิหค
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
ผู้ดูแลระบบพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก