ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
43

• ชาย
25

• หญิง
94

รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
88


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
9

• แผนกวิชาการขายการตลาด
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาอาหารฯ
6

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
20

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14

• งานปกครอง
22

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
12

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
12

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
38

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการประทีป แป้นแก้ว
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายจิรพงษ์ โลพิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางเมธาวดี มณีนิล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายพัฒนกิจ วงค์ลาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกนางบำเพ็ญ สามัคคี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางวรรษยา บุญนรากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางณัฐวรรณ แสงสวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางกชกร ถึงวิสัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
หัวหน้างานนายโชคชัย รักญาติ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางนิลุบล น้ำเงิน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสิรีพร เส็นติหยะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางปนัดดา โชติกวนิช
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางทัศนัย วิเศษสิทธิ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางกุสุมา ปิ่นสุภา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางจิราภร อเนกศุภพล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางภาวินี พรหมบางญวน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจีรภา นาคนิยม
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอรอุมา แดงมณีกุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองจรินทร์ยา ยวงนาค
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางพิมสิริ อู่มาลา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุลัดดา บุญมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศิริรัตน์ เสวรันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจีรา แกล้วกล้า
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางปาริสา ทวี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวจันทิมา สำราญอินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวจุฑามาส รัตนะพันธ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจิตรวรรณ แก้วสิงห์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาปณิชา สมุทรสารันต์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูประจำจิราพร ศิริภิรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางจรรยา จรเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวกานดา พรหมจรรย์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางจุฑาพร ทองรอด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางกองแก้ว ลอวิดาล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางอรสา โรยภิรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางสาวเกศินี เสวกวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนกิจติพงศ์ บู้หลง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางจุฑาพร ทองใหม่
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุธัญญา เพชรมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนนางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอภิชาติ อินทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาวราภรณ์ ชำนาญการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิมล สุพรรณดิษฐ
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจสุกัญญา เเก้วเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพงค์ยุทธ อุดมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนสาริษา โรยทองคำ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนประภาพร ฤทธิมาศ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีนริศรา ปทะวานิช
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฐปนวรรธณ์ ประพฤติ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอรรภนันท์ บัวจีน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนธนายุทธ เเสงประดิษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสุภาภรณ์ รักษามั่น
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมณีรัตน์ สิทธิยากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูอัตราจ้างWhabi El Ouardi
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนMr.Jose Cer Bundalian
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือรัชนก พรหมมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนMiss Christine Hermo Villanueva
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือศศิพิมพ์ จิตรจำนอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลวริศรา นพเก้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารฯ
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีจีรนันท์ แก้วชลคราม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครองMr. Pavel Pavlovich Golovnev
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือภาคภูมิ ทวิชศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนจริยา จันทร์แดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาศิริยาภรณ์ หนูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนางสาวณัฐวดี ศรีมหาดไทย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนอาทิตย์ เกิดเขาทะลุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนLaarnie Alberto Jose
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือJomar Hofilena Montanez
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ลูกจ้างประจำนายชาติชาย เย็นกาย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นายสมชาย สมจิตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายจุมพร สาดศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพงพิศ พรมพานิช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวเรียม ทั่งสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนจิราพร รัตนทวี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวทิภากรณ์ เทศสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวจินตนา จิตรอักษร
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางยุพเยาว์ เงินทองรัตนกุล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจันทิมา ชัยมานะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววศินี คงนาสร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนุชจรีย์ สิทธิ์ภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายเจษฎา ตันยุชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชาติชัย จู่มา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวรุ่งอรุณ นุชยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายสมโชค ทองเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวณภัทร พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวธนาภรณ์ นุชเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุบุษกร พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาณัฐสินี โอวาท
เจ้าหน้าที่ งานการเงินอุ๊ ปัดสี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายสาธร พลรักดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายใช้เฮง ประเสริฐสกุล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายชูศักดิ์ พลพักดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)สุมินตรา น้อยวรรณา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนฤดี ส่งท่ามะพลา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักธัญลักษณ์ ใจตรง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาววาโย พงษาวดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่พรทิพย์ สิทธิศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)ทวีศักดิ์ สืบเสาะจบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นัฐกร อ่อนทุ่งนา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)ณัฐริกา มากศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อัญชลีพร จิตบรม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปวีณา โพธิกสิกร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)กนกกาญจน์ กุลีช่วย
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนดลกมล สะอาดอุบล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานศรายุทธ วัดนครใหญ่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
พนักงานราชการ(สอน)นางภลิตา กลับวิหค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธนพร งอกคำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการขายการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบaaaa
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก