บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด13940
652020201การตลาด/1 (ปวช.1/1 การตลาด ) 13940
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11314
652070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.1/1 การท่องเที่ยว ) 11314
ปวช.1การบัญชีการบัญชี1599114
652020101การบัญชี/1 (ปวช.1/1 การบัญชี ) 63137
652020102การบัญชี/2 (ปวช.1/2 การบัญชี ) 43438
652020103การบัญชี/3 (ปวช.1/3 การบัญชี ) 53439
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม52328
652070101การโรงแรม/1 (ปวช.1/1 การโรงแรม MEP. ) 21416
652070102การโรงแรม/2 (ปวช.1/2 การโรงแรม ทวิภาคี ) 3912
ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 03333
652020301การเลขานุการ /1 (ปวช.1/1 การเลขานุการ ) 03333
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6381144
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 142640
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 172340
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 192140
652020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.1/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP. ) 131124
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21820
652021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.1/1 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 21820
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53540
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ ) 53540
ปวช.2การตลาดการตลาด64248
642020201การตลาด/1 (ปวช.2/1 การตลาด ) 32427
642020202การตลาด/2 (ปวช.2/2 การตลาด ) 31821
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว145
642070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2/1 ท่องเที่ยว ) 145
ปวช.2การบัญชีการบัญชี10110120
642020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1 การบัญชี ) 32629
642020102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 การบัญชี ) 03030
642020103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 การบัญชี ) 32831
642020104การบัญชี/4 (ปวช.2/4 การบัญชี ) 42630
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม82230
642070101การโรงแรม/1 (ปวช.2/1 การโรงแรม MEP. ) 5611
642070102การโรงแรม/2 (ปวช.2/2 การโรงแรม ) 21315
642070103การโรงแรม/3 (ปวช.2/3 การโรงแรม ทวิภาคี ) 134
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 13132
642020301การเลขานุการ /1 (ปวช.2/1 การเลขานุการ ) 13132
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5469123
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 102535
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 151934
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 181634
642020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP. ) 11920
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่62026
642021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.2/1 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 62026
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ113849
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.2/1 อาหารและโภชนาการ ) 32427
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.2/2 อาหารและโภชนาการ ) 81422
ปวช.3การตลาดการตลาด62632
622020201การตลาด/1 (ปวช.3/1การตลาด ) 101
632020201การตลาด/1 (ปวช.3/1การตลาด ) 52631
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31013
632070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3/1การท่องเที่ยว ) 31013
ปวช.3การบัญชีการบัญชี4111115
632020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1การบัญชี ) 12122
632020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2การบัญชี ) 02929
632020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3การบัญชี ) 12930
632020104การบัญชี/4 (ปวช.3/4การบัญชี ) 23133
642020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1 การบัญชี ) 011
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม44347
61270104การโรงแรม/4 (ปวช.3/4 กร. ) 011
622070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม MEP. ) 011
632070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1การโรงแรมMEP. ) 189
632070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2การโรงแรม ) 22325
632070103การโรงแรม/3 (ปวช.3/3การโรงแรมทวิภาคี ) 11011
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 13435
622020301การเลขานุการ /1 (ปวช.3/1การเลขานุการ ) 022
632020301การเลขานุการ /1 (ปวช.3/1การเลขานุการ ) 13233
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7480154
61220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3ทด. ) 101
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
622020405คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/5 (ปวช.3/5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP. ) 101
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 152540
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 201939
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 182038
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4คอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP. ) 181331
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่81624
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3/1ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี ) 81624
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ204262
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2อภ. ) 011
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1อาหารและโภชนาการ ) 62329
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2อาหารและโภชนาการ ) 141832
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01616
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.1/1 การจัดการสำนักงาน ทวิภาคี ) 01616
ปวส.1การตลาดการตลาด82129
653020201การตลาด/1 (ปวส.1/1 การตลาด ทวิภาคี ) 82129
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว145
653070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.1/1 การท่องเที่ยว ทวิภาคี ) 145
ปวส.1การบัญชีการบัญชี86371
643020101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 การบัญชี ) 011
653020101การบัญชี/1 (ปวส.1/1 การบัญชี ) 23335
653020102การบัญชี/2 (ปวส.1/2 การบัญชี ) 62935
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62935
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.1/1 การโรงแรม ทวิภาคี ) 62935
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล425799
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.1/1 ธุรกิจดิจิทัล MEP. ) 161632
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.1/2 ธุรกิจดิจิทัล ม.6 ) 92534
653020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.1/3 ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี ) 171633
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31215
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ) 31215
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน22628
643021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.2/1 การจัดการสำนักงาน ) 01111
643021602การจัดการสำนักงาน/2 (ปวส.2/2 การจัดการสำนักงาน ทวิภาคี ) 044
643021603การจัดการสำนักงาน/3 (ปวส.2/3 การจัดการสำนักงาน ม.6 ) 21113
ปวส.2การตลาดการตลาด82735
643020201การตลาด/1 (ปวส.2/1 การตลาด ) 51318
643020202การตลาด/2 (ปวส.2/2 การตลาด ทวิภาคี ) 044
643020203การตลาด/3 (ปวส.2/3 การตลาด ม.6 ) 3710
643020204การตลาด/4 (ปวส.2/4 การตลาด ทวิภาคีพิเศษ ) 033
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว156
643070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.2/1 ท่องเที่ยว ทวิภาคี ) 156
ปวส.2การบัญชีการบัญชี87886
643020101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 การบัญชี ) 82533
643020102การบัญชี/2 (ปวส.2/2 การบัญชี ) 03737
643020103การบัญชี/3 (ปวส.2/3 การบัญชี ทวิภาคี ) 01616
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม32427
643070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2/1 การโรงแรม MEP.ทวิภาคี ) 088
643070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (ปวส.2/2 การโรงแรม ทวิภาคี ) 21416
643070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (ปวส.2/3 การโรงแรม ม.6 ทวิภาคี ) 123
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล294069
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1 ธุรกิจดิจิทัล ) 91221
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ธุรกิจดิจิทัล MEP. ) 71017
643020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.2/3 ธุรกิจดิจิทัล ม.6 ) 101222
643020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.2/4 ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี ) 369
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4913
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ) 4913
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.192341433
ปวช.297336433
ปวช.3120362482
ปวส.168202270
ปวส.255209264
รวม43214501882