บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด22628
662020201การตลาด/1 (ปวช.1/1 การตลาด ) 22628
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว9312
662070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.1/1 การท่องเที่ยว ) 9312
ปวช.1การบัญชีการบัญชี10115125
662020101การบัญชี/1 (ปวช.1/1 การบัญชี ) 23032
662020102การบัญชี/2 (ปวช.1/2 การบัญชี ) 32932
662020103การบัญชี/3 (ปวช.1/3 การบัญชี ) 22830
662020104การบัญชี/4 (ปวช.1/4 การบัญชี ) 32831
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม82331
662070101การโรงแรม/1 (ปวช.1/1 การโรงแรมMEP. ) 268
662070102การโรงแรม/2 (ปวช.1/2 การโรงแรม ) 61723
ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01818
662020301การเลขานุการ /1 (ปวช.1/1 การเลขานุการ ) 01818
ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม011
662040601คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ปวช.1/1 คหกรรมเพื่อการโรงแรม ) 011
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9196187
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 172138
662020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 211738
662020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 172138
662020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.1/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 191938
662020405คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/5 (ปวช.1/5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP. ) 171835
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่3912
662021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.1/1 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 3912
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น112
662040101เสื้อผ้าแฟชั่น/1 (ปวช.1/1 เสื้อผ้าแฟชั่น ) 112
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ95059
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ ) 62430
662040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ ) 32629
ปวช.2การตลาดการตลาด12829
652020201การตลาด/1 (ปวช.2/1 การตลาด ) 12829
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว099
652070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2/1 การท่องเที่ยว ) 099
ปวช.2การบัญชีการบัญชี1697113
652020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1 การบัญชี ) 63137
652020102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 การบัญชี ) 43438
652020103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 การบัญชี ) 63238
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม52126
652070101การโรงแรม/1 (ปวช.2/1 การโรงแรม MEP. ) 21214
652070102การโรงแรม/2 (ปวช.2/2 การโรงแรม ทวิภาคี ) 3912
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 02626
652020301การเลขานุการ /1 (ปวช.2/1 การเลขานุการ ) 02626
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5775132
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 142438
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 142135
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 181836
652020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP. ) 111223
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21618
652021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.2/1 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 21618
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53237
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.2/1 อาหารและโภชนาการ ) 53237
ปวช.3การตลาดการตลาด64046
642020201การตลาด/1 (ปวช.3/1 การตลาด ) 32225
642020202การตลาด/2 (ปวช.3/2 การตลาด ) 31821
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว257
632070202การท่องเที่ยว/2 (ปวช.3/2ทท พิเศษ ) 101
642070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3/1 ท่องเที่ยว ) 156
ปวช.3การบัญชีการบัญชี10107117
642020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 32629
642020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 03030
642020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 32629
642020104การบัญชี/4 (ปวช.3/4 การบัญชี ) 42529
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม82634
622070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม MEP. ) 011
632070103การโรงแรม/3 (ปวช.3/3การโรงแรมทวิภาคี ) 044
642070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม MEP. ) 5611
642070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2 การโรงแรม ) 21214
642070103การโรงแรม/3 (ปวช.3/3 การโรงแรม ทวิภาคี ) 134
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 13031
642020301การเลขานุการ /1 (ปวช.3/1 การเลขานุการ ) 13031
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5474128
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 112
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 202
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 022
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4คอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP. ) 022
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 102535
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 141933
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 171633
642020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP. ) 10919
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่61925
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3/1ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี ) 123
642021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3/1 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 51722
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ83543
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2อาหารและโภชนาการ ) 011
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 22123
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 61319
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน44650
663021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.1/1 การจัดการสำนักงาน ) 11415
663021602การจัดการสำนักงาน/2 (ปวส.1/2 การจัดการสำนักงาน ทวิภาคี ) 01111
663021603การจัดการสำนักงาน/3 (ปวส.1/3 การจัดการสำนักงาน ม.6 ) 32124
ปวส.1การตลาดการตลาด72734
663020201การตลาด/1 (ปวส.1/1 ุการตลาด ) 21113
663020202การตลาด/2 (ปวส.1/2 ุการตลาด ทวิภาคี ) 3710
663020203การตลาด/3 (ปวส.1/3 ุการตลาด ม.6 ) 2911
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว134
663070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.1/1 การท่องเที่ยว ทวิภาคึ ) 134
ปวส.1การบัญชีการบัญชี38487
663020101การบัญชี/1 (ปวส.1/1 การบัญชี ) 32932
663020102การบัญชี/2 (ปวส.1/2 การบัญชี ) 03131
663020103การบัญชี/3 (ปวส.1/3 การบัญชี ทวิภาคี ) 02424
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม61925
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.1/1 การโรงแรม ทวิภาคี ) 21517
663070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (ปวส.1/2 การโรงแรม ทวิภาคี ม.6 ) 448
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล5548103
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1 ธุรกิจดิจิทัล MEP. ) 101
663020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.1/1 ุธุรกิจดิจิทัล ) 161127
663020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.1/2 ธุรกิจดิจิทัล MEP. ) 18927
663020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.1/3 ธุรกิจดิจิทัล ม.6 ) 121931
663020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.1/4 ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี ) 8917
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ92130
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ) 71926
663040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ม.6 ) 224
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01414
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.2/1 การจัดการสำนักงาน ทวิภาคี ) 01414
ปวส.2การตลาดการตลาด82129
653020201การตลาด/1 (ปวส.2/1 การตลาด ทวิภาคี ) 82129
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว145
653070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.2/1 การท่องเที่ยว ทวิภาคี ) 145
ปวส.2การบัญชีการบัญชี66066
653020101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 การบัญชี ) 13334
653020102การบัญชี/2 (ปวส.2/2 การบัญชี ) 52732
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62834
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2/1 การโรงแรม ทวิภาคี ) 62834
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล404787
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1 ธุรกิจดิจิทัล MEP. ) 161632
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ธุรกิจดิจิทัล ม.6 ) 71522
653020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.2/3 ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี ) 171633
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31215
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ) 31215
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1133342475
ปวช.286304390
ปวช.395336431
ปวส.185248333
ปวส.264186250
รวม46314161879