บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด114455
642020201การตลาด/1 (ปวช.1/1 การตลาด ) 32427
642020202การตลาด/2 (ปวช.1/2 การตลาด ) 82028
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว246
642070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.1/1 ท่องเที่ยว ) 246
ปวช.1การบัญชีการบัญชี12120132
642020101การบัญชี/1 (ปวช.1/1 บัญชี ) 33033
642020102การบัญชี/2 (ปวช.1/2 บัญชี ) 03232
642020103การบัญชี/3 (ปวช.1/3 บัญชี ) 43034
642020104การบัญชี/4 (ปวช.1/4 บัญชี ) 52833
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม102838
642070101การโรงแรม/1 (ปวช.1/1 การโรงแรม MEP. ) 5712
642070102การโรงแรม/2 (ปวช.1/2 การโรงแรม ) 21820
642070103การโรงแรม/3 (ปวช.1/3 การโรงแรม ทวิภาคี ) 336
ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 13435
642020301การเลขานุการ /1 (ปวช.1/1 การเลขานุการ ) 13435
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7080150
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ ) 122638
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ ) 162339
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ ) 211940
642020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.1/4 คอมพิวเตอร์MEP. ) 211233
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่62531
642021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.1/1 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 21315
642021102ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/2 (ปวช.1/2 ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 41216
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ134962
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.1/1 อาหาร ) 32831
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.1/2 อาหาร ) 102131
ปวช.2การตลาดการตลาด52833
632020201การตลาด/1 (ปวช.2/1การตลาด ) 52833
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41014
632070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2/1การท่องเที่ยว ) 41014
ปวช.2การบัญชีการบัญชี4113117
632020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1การบัญชี ) 12223
632020102การบัญชี/2 (ปวช.2/2การบัญชี ) 03030
632020103การบัญชี/3 (ปวช.2/3การบัญชี ) 13031
632020104การบัญชี/4 (ปวช.2/4การบัญชี ) 23133
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม44246
632070101การโรงแรม/1 (ปวช.2/1การโรงแรมMEP. ) 189
632070102การโรงแรม/2 (ปวช.2/2การโรงแรม ) 22325
632070103การโรงแรม/3 (ปวช.2/3การโรงแรมทวิภาคี ) 11112
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 13132
632020301การเลขานุการ /1 (ปวช.2/1การเลขานุการ ) 13132
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7578153
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 162541
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.2/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 201939
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 182139
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.2/4คอมพิวเตอร์ธุรกิจMEP. ) 211334
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่82028
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.2/1ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี ) 31013
632021102ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/2 (ปวช.2/2ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 51015
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ224466
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.2/1อาหารและโภชนาการ ) 72532
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.2/2อาหารและโภชนาการ ) 151934
ปวช.3การตลาดการตลาด111930
622020201การตลาด/1 (ปวช.3/1การตลาด ) 111930
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31417
61270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3/1ทท. ) 011
622070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3/1การท่องเที่ยว ) 31316
ปวช.3การบัญชีการบัญชี7106113
61220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2บช. ) 011
622020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1การบัญชี ) 02727
622020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2การบัญชี ) 22931
622020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3การบัญชี ) 12526
622020104การบัญชี/4 (ปวช.3/4การบัญชี ) 42428
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม74653
61270104การโรงแรม/4 (ปวช.3/4 กร. ) 011
61270105การโรงแรม/5 (ปวช.3/5กร.ทวิ ) 011
622070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม MEP. ) 257
622070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2การโรงแรม ) 42731
622070103การโรงแรม/3 (ปวช.3/3 การโรงแรม ทวิภาคี ) 11213
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 02323
622020301การเลขานุการ /1 (ปวช.3/1การเลขานุการ ) 02222
632020301การเลขานุการ /1 (ปวช.2/1การเลขานุการ ) 011
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6371134
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1ทด. ) 022
61220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3ทด. ) 325
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 72330
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 122032
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 15924
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 14822
622020405คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/5 (ปวช.3/5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP. ) 12719
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ202
61221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ทวิภาคี ธป.1 ) 202
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่92029
622021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3/1ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 6814
622021102ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/2 (ปวช.3/2ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ) 31215
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ73239
61240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1อภ. ) 011
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1อภ. ) 31922
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2อภ. ) 41115
622040404อาหารและโภชนาการ/4 (ปวช.3/4อภ.พิเศษ ) 011
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน23133
643021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.1/1 การจัดการสำนักงาน ) 01111
643021602การจัดการสำนักงาน/2 (ปวส.1/2 การจัดการสำนักงาน ทวิภาคี ) 055
643021603การจัดการสำนักงาน/3 (ปวส.1/3 การจัดการสำนักงาน ม.6 ) 21517
ปวส.1การตลาดการตลาด113849
643020201การตลาด/1 (ปวส.1/1 การตลาด ) 71623
643020202การตลาด/2 (ปวส.1/2 การตลาด ทวิภาคี ) 055
643020203การตลาด/3 (ปวส.1/3 การตลาด ม.6 ) 31114
643020204การตลาด/4 (ปวส.1/4 การตลาด ทวิภาคีพิเศษ ) 167
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว145
643070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.1/1 ท่องเที่ยว ทวิภาคี ) 145
ปวส.1การบัญชีการบัญชี108292
643020101การบัญชี/1 (ปวส.1/1 บัญชี ) 92736
643020102การบัญชี/2 (ปวส.1/2 บัญชี ) 03737
643020103การบัญชี/3 (ปวส.1/3 บัญชี ทวิภาคี ) 11819
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม42832
643070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.1/1 การโรงแรม MEP.ทวิภาคี ) 01010
643070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (ปวส.1/2 การโรงแรม ทวิภาคี ) 31518
643070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (ปวส.1/3 การโรงแรม ม.6 ทวิภาคี ) 134
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล314576
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1ธุรกิจดิจิทัล ) 011
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.1/1 ธุรกิจดิจิทัล ) 101222
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.1/2 ธุรกิจดิจิทัล MEP. ) 71219
643020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.1/3 ธุรกิจดิจิทัล ม.6 ) 111425
643020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.1/4 ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี ) 369
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41014
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.1/1 อาหาร ทวิภาคี ) 41014
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน13839
62321603การจัดการสำนักงาน/3 (ปวส.2/3 ม.6 กจ. ) 011
633021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.2/1การจัดการสำนักงาน ) 01414
633021602การจัดการสำนักงาน/2 (ปวส.2/2การจัดการสำนักงานทวิภาคี ) 01111
633021603การจัดการสำนักงาน/3 (ปวส.2/3การจัดการสำนักงานม.6 ) 11213
ปวส.2การตลาดการตลาด53439
633020201การตลาด/1 (ปวส.2/1การตลาด ) 01010
633020202การตลาด/2 (ปวส.2/2การตลาดทวิภาคี ) 022
633020203การตลาด/3 (ปวส.2/3การตลาดม.6 ) 31619
633020204การตลาด/4 (ปวส.2/4การตลาดพิเศษ ) 257
633020205การตลาด/5 (ปวส.2/5การตลาดทวิพิเศษ ) 011
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว099
633070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.2/1การท่องเที่ยว ทวิภาคี ) 099
ปวส.2การบัญชีการบัญชี78794
62320104การบัญชี/4 (ปวส.2/4 บช.พิเศษ ) 011
633020101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 การบัญชี ) 33437
633020102การบัญชี/2 (ปวส.2/2การบัญชี ) 33538
633020103การบัญชี/3 (ปวส.2/3การบัญชีทวิภาคี ) 11718
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62632
633070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2/1การโรงแรมทวิภาคี MEP. ) 099
633070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (ปวส.2/2การโรงแรมทวิภาคี ) 11112
633070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (ปวส.2/3การโรงแรมม.6 ทวิภาคี ) 5611
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4162103
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1ธุรกิจดิจิทัล ) 132235
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2ธุรกิจดิจิทัลMEP. ) 12820
633020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.2/3ธุรกิจดิจิทัลม.6 ) 111728
633020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.2/4ธุรกิจดิจิทัลทวิภาคี ) 51520
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055
633040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2/1อาหารและโภชนาการทวิภาคี ) 044
633040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2อาหารและโภชนาการพิเศษ ) 011
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1125384509
ปวช.2123366489
ปวช.3109331440
ปวส.163238301
ปวส.260261321
รวม48015802060