ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด53540

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51520

ปวช.1การบัญชีการบัญชี5136141

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม44953

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 23941

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8984173

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่112435

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ244872

ปวช.2การตลาดการตลาด112132

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31417

ปวช.2การบัญชีการบัญชี7108115

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม74956

ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 02323

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6468132

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่92433

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93241

ปวช.3การตลาดการตลาด83038

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11415

ปวช.3การบัญชีการบัญชี11111122

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม54146

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ02121

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5265117

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ61925

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ102838

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน14041

ปวส.1การตลาดการตลาด53843

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01010

ปวส.1การบัญชีการบัญชี78794

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม72936

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4470114

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ167

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน16667

ปวส.2การตลาดการตลาด62430

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 279

ปวส.2การบัญชีการบัญชี69197

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51621

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ403878

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51419


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1145430575

ปวช.2110339449

ปวช.393329422

ปวส.165280345

ปวส.265256321

รวม47816342112