ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด112334

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41923

ปวช.1การบัญชีการบัญชี10112122

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม75663

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 02525

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์011

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7170141

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่112536

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์101

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ163349

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11112

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12121133

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม53439

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5361114

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ71623

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ102636

ปวช.3การตลาดการตลาด85866

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11718

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8112120

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม55055

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ05252

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5893151

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ31720

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์022

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53439

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน16970

ปวส.1การตลาดการตลาด82331

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 268

ปวส.1การบัญชีการบัญชี896104

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51621

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ454085

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51520

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน05353

ปวส.2การตลาดการตลาด61218

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 5611

ปวส.2การบัญชีการบัญชี98796

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม101828

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ474996

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ8715


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1131364495

ปวช.289274363

ปวช.388435523

ปวส.174265339

ปวส.285232317

รวม46715702037