ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด164763

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31821

ปวช.1การบัญชีการบัญชี15134149

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม135770

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ03535

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8487171

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ213051

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์011

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ164157

ปวช.2การตลาดการตลาด22931

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11819

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9126135

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม64955

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ03232

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6195156

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ82028

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์1910

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53641

ปวช.3การตลาดการตลาด63137

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11011

ปวช.3การบัญชีการบัญชี6122128

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม122941

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ05454

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4957106

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ167

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์044

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72431

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน26264

ปวส.1การตลาดการตลาด71320

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว4913

ปวส.1การบัญชีการบัญชี1490104

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม92635

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5166117

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ9817

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน07474

ปวส.2การตลาดการตลาด74754

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว61622

ปวส.2การบัญชีการบัญชี15175190

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม135063

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ89132221

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72330


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1168450618

ปวช.293414507

ปวช.382337419

ปวส.196274370

ปวส.2137517654

รวม57619922568