ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด53136

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51217

ปวช.1การบัญชีการบัญชี5117122

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม44549

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 13334

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8580165

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่112132

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ244670

ปวช.2การตลาดการตลาด112031

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31316

ปวช.2การบัญชีการบัญชี7106113

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม74653

ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 02222

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6167128

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่92332

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93039

ปวช.3การตลาดการตลาด82937

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11011

ปวช.3การบัญชีการบัญชี11107118

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม43236

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ02020

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5063113

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ61117

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ92635

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน13940

ปวส.1การตลาดการตลาด53843

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01010

ปวส.1การบัญชีการบัญชี78693

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62834

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4265107

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ167

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน16667

ปวส.2การตลาดการตลาด62430

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 268

ปวส.2การบัญชีการบัญชี69197

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51621

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ393776

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51217


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1140385525

ปวช.2107327434

ปวช.389298387

ปวส.162272334

ปวส.264252316

รวม46215341996