ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด32932

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11819

ปวช.1การบัญชี011

ปวช.1การบัญชีการบัญชี9127136

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม45155

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ03333

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ66102168

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ92332

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์189

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ73542

ปวช.2การตลาดการตลาด63137

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11011

ปวช.2การบัญชีการบัญชี6120126

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม133144

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ05656

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4857105

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ167

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์044

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72532

ปวช.3การตลาดการตลาด91827

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31417

ปวช.3การบัญชีการบัญชี16123139

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม154762

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ24345

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6163124

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ178

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์011

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ142438

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน03737

ปวส.1การตลาดการตลาด51419

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว3811

ปวส.1การบัญชีการบัญชี57479

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม72532

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4874122

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ32023

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน13435

ปวส.2การตลาดการตลาด22931

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว4812

ปวส.2การบัญชีการบัญชี10102112

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62430

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรม101

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ385997

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ336


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1100427527

ปวช.282340422

ปวช.3121340461

ปวส.171252323

ปวส.265259324

รวม43916182057