ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด164763

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31821

ปวช.1การบัญชีการบัญชี15139154

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม135871

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ03535

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8792179

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ213051

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์011

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ164157

ปวช.2การตลาดการตลาด22931

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11819

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9131140

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม65056

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ13334

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6197158

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ82028

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์1910

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53641

ปวช.3การตลาดการตลาด145670

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42630

ปวช.3การบัญชีการบัญชี22250272

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม2779106

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ1102103

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ114130244

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ2810

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์077

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ225274

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน26264

ปวส.1การตลาดการตลาด71320

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว4913

ปวส.1การบัญชีการบัญชี1493107

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม92635

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5470124

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ9817

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน17374

ปวส.2การตลาดการตลาด75259

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71724

ปวส.2การบัญชีการบัญชี15179194

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม135063

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรม101

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ91134225

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72330


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1171461632

ปวช.294423517

ปวช.3208710918

ปวส.199281380

ปวส.2142528670

รวม71424033117