บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
84
• ชาย
26
• หญิง
94
รวม
204


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• ไม่ระบุ
126


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
10
• ครูประจำ
54
• ครูอัตราจ้าง
13
• พนักงานราชการ(สอน)
3
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• เจ้าหน้าที่
47
• ผู้ช่วยงาน
118
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26
• แผนกวิชาการบัญชี
10
• แผนกวิชาการเลขานุการ
7
• แผนกวิชาการขายการตลาด
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาอาหารฯ
5
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
5
• งานการเงิน
5
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8
• งานความร่วมมือ
8
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
• งานปกครอง
20
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
4
• งานสื่อการเรียนการสอน
8
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2
• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
11
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4
• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
183
• มีใบประกอบวิชาชีพ
20
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
204