บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
4
• ชาย
29
• หญิง
86
รวม
119


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• ไม่ระบุ
40


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
9
• ครูประจำ
50
• ครูอัตราจ้าง
8
• พนักงานราชการ(สอน)
3
• หัวหน้างาน
24
• ข้าราชการพลเรือน
1
• เจ้าหน้าที่
38
• ผู้ช่วยงาน
60
• ผู้ดูแลระบบ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21
• แผนกวิชาการบัญชี
8
• แผนกวิชาการเลขานุการ
9
• แผนกวิชาการขายการตลาด
5
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12
• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1
• แผนกวิชาอาหารฯ
5
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
13
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
4
• งานบัญชี
3
• งานพัสดุ
7
• งานอาคารสถานที่
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7
• งานความร่วมมือ
18
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
15
• งานปกครอง
20
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
17
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9
• งานครูที่ปรึกษา
12
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13
• งานทะเบียน
7
• งานวัดผลและประเมินผล
5
• งานสื่อการเรียนการสอน
8
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
4
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
87
• มีใบประกอบวิชาชีพ
31
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
119