บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
3
• ชาย
30
• หญิง
90
รวม
123


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
54
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
9
• ครูประจำ
55
• ครูอัตราจ้าง
7
• พนักงานราชการ(สอน)
2
• หัวหน้างาน
25
• ข้าราชการพลเรือน
1
• เจ้าหน้าที่
37
• ผู้ช่วยงาน
60
• ผู้ดูแลระบบ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
• แผนกวิชาการบัญชี
9
• แผนกวิชาการเลขานุการ
9
• แผนกวิชาการขายการตลาด
5
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12
• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1
• แผนกวิชาอาหารฯ
5
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
11
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7
• งานความร่วมมือ
16
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
18
• งานปกครอง
18
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12
• งานครูที่ปรึกษา
10
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11
• งานทะเบียน
7
• งานวัดผลและประเมินผล
5
• งานสื่อการเรียนการสอน
8
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
4
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
8
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
68
• มีใบประกอบวิชาชีพ
52
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
3
รวม
123