ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
43
• ชาย
24
• หญิง
95
รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• ไม่ระบุ
86


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
55
• ครูอัตราจ้าง
17
• พนักงานราชการ(สอน)
3
• หัวหน้างาน
29
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• เจ้าหน้าที่
49
• ผู้ช่วยงาน
200
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26
• แผนกวิชาการบัญชี
10
• แผนกวิชาการเลขานุการ
9
• แผนกวิชาการขายการตลาด
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1
• แผนกวิชาอาหารฯ
6
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
5
• งานการเงิน
9
• งานบัญชี
5
• งานพัสดุ
7
• งานอาคารสถานที่
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
8
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9
• งานความร่วมมือ
21
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14
• งานปกครอง
23
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
• งานครูที่ปรึกษา
14
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
11
• งานสื่อการเรียนการสอน
12
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2
• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
12
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3
• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
148
• มีใบประกอบวิชาชีพ
14
รวม
162