บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
75
• ชาย
25
• หญิง
96
รวม
196


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• ไม่ระบุ
119


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
10
• ครูประจำ
54
• ครูอัตราจ้าง
15
• พนักงานราชการ(สอน)
3
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• เจ้าหน้าที่
50
• ผู้ช่วยงาน
176
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26
• แผนกวิชาการบัญชี
11
• แผนกวิชาการเลขานุการ
8
• แผนกวิชาการขายการตลาด
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
• แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
1
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาอาหารฯ
6
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
6
• งานบัญชี
5
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9
• งานความร่วมมือ
20
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14
• งานปกครอง
22
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
• งานครูที่ปรึกษา
12
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
5
• งานสื่อการเรียนการสอน
10
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2
• งานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
12
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4
• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
176
• มีใบประกอบวิชาชีพ
20
รวม
196